Ehitisregistris valed andmed?

Kui hoone andmed on ehitisregistris aegunud, puudulikud või valed, saab neid parandada andmete esitamise teatise abil. Teatise võib esitada hoone omanik, kohalik omavalitsus või muu seotud isik. Enne hoone andmete uuendamist läheb teatis kohalikku omavalitsusse, kus kontrollitakse, kas esitatud andmed on piisavalt tõendatud. Kui on, kannab omavalitsus parandatud andmed ehitisregistrisse. 

Andmete esitamise teatist ei saa kasutada siis kui uued andmed (näiteks suurem hoone maht vmt) on tekkinud tegevusest, mis nõuab või oleks nõudnud ehitusloa taotlemist või ehitusteatise esitamist ning kui andmete parandamise eelduseks on ehitusseadustikus nimetatud pädeva asutuse läbi viidavad menetlused ja tehtavad toimingud (näiteks teiste osapoolte kaasamine). Sellisel juhul tuleb ehitisregistri kaudu tagantjärele esitada muu tegevusele vastav taotlus või teatis.

Mõõdistusprojekt ja andmete esitamise teatis

Juhul kui ei ole tehtud ehitusluba/ehitusteatist nõudvaid ehitustöid, saab ehitisregistris olevate andmete muutmiseks esitada läbi ehitisregistri Andmete esitamise teatise. Kui muudetud on hoone ruumiplaneeringut, siis muuhulgas tuleb esitada ruumiplaan koos eksplikatsiooniga ehk mõõdistusprojekt/-joonis koos tiitellehe ja seletuskirjaga. Mõõdistusprojekti koostajale kvalifikatsiooninõudeid pole, aga siiski tuleb lähtuda asjatundlikkuse põhimõttest. Joonised peavad olema selgelt loetavad, arusaadavad ja peab olema võimalik tuvastada tehnilisi andmeid.

Ehitise mõõtmed ehitisregistris

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused, sealhulgas ehitisealuse pinna, pikkuse, laiuse, ehitise kõrguse ja sügavuse arvestamise alused on toodud MTM määruses ja sellega saab tutvuda SIIN

Hoone või ruumide mõõdistamine ja jooniste koostamine

Kui soovite parandada registris oleva hoone või ruumi andmeid ja seda saab teha läbi teatise esitamise, siis võtke meiega julgelt ühendust. Teostame hoonete või ruumide mõõdistuse, koostame mõõdistusprojekti ning täidame andmete esitamise teatise.

ehitise andmete parandamine ehitisregistris