GEOALUS (topo-geodeetiline alusplaan) ehitusprojektile või detailplaneeringu koostamiseks

Geoalus ehk topo-geodeetiline alusplaan

Geoalus on vajalik kui teil on näiteks plaanis ehitada uus hoone, laiendada olemasolevat või rajada mõni tehnorajatis (nt vee- ja kanalisatsioonitrass). Geodeetiline alusplaan on vajalik ka detailplaneeringu koostamisel.

Geoaluse tellimine

Tellimine on üldiselt väga lihtne ja enamasti piisab vaid objekti aadressist ning lühikesest kirjeldusest, millise projekti jaoks seda vajate.

Geoaluse hind

Hind sõltub päris mitmest muutujast. Kui tegemist on tavalise elamumaaga, siis üldiselt ei ole niivõrd määrav krundi suurus, kuivõrd see, kas krunt on lage plats või on see hoonestatud või hoopis kaetud metsaga. Hinda mõjutab ka tehnovõrkude rohkus krundil või sellega külgneval alal.

Geoaluse kehtivus

Geodeetilisel alusplaanil endal ei ole kindlat kehtivuse tähtaega, aga ehitusprojekti koostamisel ei tohi geodeetilise alusplaani vanus olla rohkem kui üks aasta. Ka tehnovõrkude kooskõlastused kehtivad enamasti üks aasta. Kui Teil on olemas geoalus, aga see on koostatud aastaid tagasi, siis üldjuhul tuleb uue projekti jaoks teha geoaluse uuendamine.

Milliseid andmeid geoalus kajastab?

Geodeetilisel alusplaanil näidatakse kogu maapealne situatsioon ning kõik tehnovõrgud (sh maa-alused). Samuti on näidatud maapinna kõrgused ja vajadusel ka samakõrgusjooned. Mõõdistusalas olevad maa-alused tehnovõrgud kooskõlastatakse vastava võrguvaldajaga. Topo-geodeetilise uurimistöö lõpptulemusena koostatakse digitaalne geodeetiline alusplaan ja tööde aruanne, mis esitatakse ka kohaliku omavalitsuse vastavasse andmekogusse. Harju maakonna omavalitsuste andmekogude kohta saab lähemalt vaadata SIIT.

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

geoalus ehk topo-geodeetiline alusplaan

Geoaluse koostamine

Pakume suuremahuliste geoaluste koostamist üle Eesti. Väiksemate projektide korral (nt elamu ja väiksemate rajatiste projektid) on meie põhiline tegevuspiirkond: Tallinn, Harjumaa ning Rapla, Järva ja Lääne-Viru maakond.
Saada meile hinnapäring!